چهارمین جلسه شورای استانی ایثار تهران بزرگ در سال ۹۸
روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۹، راس ساعت ۷:۰۰ صبح ، چهارمین جلسه شورای استانی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار تهران بزرگ در دفتر مرکزی این موسسه با حضور آقایان دکتر صمیمی مدیر کل بنیاد شهید تهران و رئیس شورای استانی ، شه روش (مدیریت موسسه ایثار تهران بزرگ) ،کهنسال معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ، افراسیابی رئیس حراست بنیاد و موسسه ایثار ، نورچه ای و میرشفیعی (اعضای شورای استانی ) و معاونین موسسه ایثار تهران بزرگ تشکیل گردید، در این جلسه در خصوص مسائل مهم موسسه و اهداف پیشرفت موسسه بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید.
منبع : روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار تهران بزرگ